Invalidnost in trg dela

Na trgu dela invalidnost pogosto predstavlja oviro in zato so invalidi ena ranljivejših skupin na trgu dela. Ker pa je v interesu države, da je čim več njenih prebivalcev zaposlenih, le-ta na različne načine invalidom pomaga, da bi lažje prišli do zaposlitve. V Ustavi Republike Slovenije je v 52. členu posebej zapisano, da mora država invalidom zagotoviti varstvo in usposabljanje za delo ter možnost za izobraževanje in usposabljanje za dejavno življenje v družbi – še posebej otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter drugim huje prizadetim osebam. V Sloveniji imamo več zakonov, ki urejajo te pravice in jih bomo v tem članku tudi na kratko razložili.

Invalidi in Zakon o urejanju trga dela

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) določa, da se tudi tisti invalidi, ki jim je bila ugotovljena nezmožnost usposobitve za samostojno življenje in delo, lahko prijavijo kot iskalci zaposlitve na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Ta člen velja za vse invalide, stare med 15 in 65 let. Za invalide je to pomembno zato, ker so s prijavo na ZRSZ upravičeni tudi do nekaterih storitev, ki jih lahko uveljavljajo drugi brezposelni invalidi.

ZUTD je pomemben tudi zato, ker invalide ščiti, da delodajalci upoštevajo ugotovljene omejitve posameznika, ki so zapisane v odločbi o ugotovljeni invalidnosti. Brezposelni invalidi pa imajo za čas brezposelnosti pravico do denarnega nadomestila.

Invalidi in Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) prepoveduje diskriminacijo iskalcev zaposlitve pri zaposlovanju zaradi invalidnosti. Prav tako prepovedujejo diskriminacijo zaradi invalidnosti tudi v primeru, ko do nje pride v času zaposlitve. Zakon daje možnost delodajalcu, da z invalidom sklene pogodbo o zaposlitvi brez javne objave prostega delovnega mesta. Invalida ščiti, da ga delodajalec ne more odpustiti zaradi nastale invalidnosti, temveč mu mora poiskati drugo delo, ki ga invalid lahko opravlja. Prav tako mu ne sme nalagati nadurnega dela ali ga napotiti v tujino, v kolikor ustreza kriterijem, ki so navedeni v zakonu. Zakon invalidom dodeljuje tudi dodatne tri dni letnega dopusta, v kolikor ustreza navedenim pogojem.

Invalidi in Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ureja možnosti zaposlovanja delovnih invalidov in vseh tistih, ki imajo zaradi telesne ali duševne okvare manjše možnosti za zaposlitev. ZZRZI ureja, da se lahko vsi brezposelni invalidi, ki so tudi prijavljeni na ZRSZ, vključijo v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Skupaj s to pravico takšnemu invalidu pripadajo tudi denarni prejemki in sicer povračilo stroškov javnega prevoza in plačilo dela stroškov bivanja, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo več dni.

Kakšne pa so dejanske možnosti invalidov na trgu dela?

Leta 2004 je Slovenija uvedla kvotni sistem zaposlovanja invalidov, kar pomeni, da mora vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 20 zaposlenih, zaposlovati predpisano število invalidov. Višina kvote je odvisna od dejavnosti delodajalca.

Država pa poleg uvedbe kvotnega sistema delodajalce spodbuja k vključevanju invalidov na trg dela tudi na druge načine. Delodajalci lahko pridobijo subvencioniranje plač invalidov in so oproščeni prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide. Delodajalci lahko pridobijo tudi sredstva za prilagoditev delovnega mesta invalidu, ki jim jih nameni sklad.

Kljub prizadevanjem države, da bi invalidom čim bolj omogočila vstop na trg dela in ohranitev zaposlitev, pa se invalidi pogosto soočajo z izzivi. Marsikdaj so njihove prošnje zavrnjene in marsikdo izgubi upanje. Pomembno je, da kljub odklonilnim odgovorom vztrajamo naprej. Nikoli se ne ve, kdaj se nam nasmehne sreča in spoznamo svojega bodočega delodajalca. Povprašajmo pri znancih ali poznajo koga, ki bi nas zaposlil. Vključimo se v dodatne programe in poskrbimo za prekvalifikacijo znanja. Predvsem pa ohranimo optimističen pogled na svet, saj nam bo to pomagalo priti do zaposlitve. Vsi ljudje imamo radi človeka, ki izžareva pozitivno energijo. Prepričajmo delodajalca ne le s svojimi sposobnostmi, temveč tudi s svojo osebnostjo. Invalidnost je lahko tudi dar, saj nas prisili, da se vprašamo o življenjskih vprašanjih, ki so zelo pomembna. Lahko nam pomaga vzpostaviti vero vase in v življenje. Če gledamo na življenje kot na priložnost, nam bo življenje to povrnilo. Vsak delodajalec rad vidi, da pri njem dela pozitivno naravnana oseba, ki ljubi žiljenje.

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent