Kaj prinašajo spremembe zakona o osebni asistenci?

Dne 20.10. 2021 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci (Uradni list RS št. 172/21), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne
29.10.2021. Zakon si lahko preberete na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021172.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci prične veljati dne 13. 11. 2021, to pomeni, da se vse novosti uporabljajo od tega dne dalje ter vsa prehodna obdobja pričnejo
teči z navedenim dnem.

Ključne spremembe, ki jih sprememba zakona prinaša:

– Izvajalci osebne asistence so lahko le humanitarne organizacije in invalidske organizacije ter zavodi in društva ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega
ali socialnega varstva. (delovanje vsaj 2 leti in pridobitev statusa). Navedeno velja le za nove subjekte, ki bi želeli imeti status izvajalca osebne asistence. Obstoječim
izvajalcem osebne asistence ni potrebno pridobiti statusa zavoda/društva v javnem interesu.

– Statusa izvajalca osebne asistence ne bodo mogli več pridobiti samostojni podjetniki posamezniki.

– Izvajalci osebne asistence bodo morali storitev izvajati za najmanj 10 uporabnikov in obvezno zaposliti strokovnega vodjo. Že delujoči izvajalci bodo morali pogoj izpolniti v
roku 6 mesecev od začetka veljavnosti zakona, v kolikor ne, sledi izbris iz registra izvajalcev.

– Izvajalec osebne asistence bo moral zaposliti usklajevalca osebne asistence, če osebni asistenti na mesec pri njem opravijo najmanj 6.960 ur storitev osebne asistence in bo
moral za vsakih nadaljnjih 5.220 opravljenih ur storitev osebne asistence na mesec zaposlovati še po najmanj enega dodatnega usklajevalca osebne asistence.

– Izvajalci bodo morali letno revidirati računovodske izkaze-

– Nadomeščanje redno zaposlenih osebnih asistentov bo možno po pogodbi civilnega prava, to je po podjemni pogodbi ali kot začasno ali občasno delo dijakov in študentov
ali kot začasno ali občasno delo upokojencev, vendar največ 720 ur v koledarskem letu.

– Osebna asistenta bosta lahko dva družinska člana uporabnika. V prehodnem obdobju bosta lahko opravljal delo osebnega asistenta več kot dva družinska člana še 6
mesecev po uveljavitvi zakona.

– S spremembo zakona se dopušča tudi možnost, da upravičenci, ki so bili upravičeni do družinskega pomočnika preden so pridobili pravico do osebne asistence, lahko v
prehodnem obdobju šestih mesecev to pravico ponovno uveljavljajo, v kolikor prenehajo uveljavljati osebno asistenco.

– Natančneje se ureja razmerje med storitvami osebne asistence in drugimi storitvami. Ure osebne asistence se zmanjšajo za odobreno število ur storitev pomoči na domu,
kot tudi z odobrenimi urami pravice do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ure, ko je uporabnik osebne asistence vključen v izvajanje vzgojno izobraževalnega programa in za ure, ko je uporabnik upravičen do storitev socialnega vključevanja, razen storitve bivanja s podporo, kjer se osebna asistenca izključuje.

– Usposabljanje za uporabnike, njihove zakonite zastopnike in pri njih zaposlene osebne asistente, strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence ter uporabnike in njihove
zakonite zastopnike bodo lahko izvajali izvajalci osebne asistence le, če že več kot tri leta izvajajo osebno asistenco, sicer pa bo usposabljanje organiziral in izvajal Inštitut
RS za socialno varstvo.

– Sprememba zakona profesionalizira strokovno komisijo kot izvedenski organ. Člani strokovne komisije bodo zaposleni na Inštitutu RS za socialno varstvo.

– Sprememba zakona določa, da posameznik lahko vloži vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence največ štiri mesece pred polnoletnostjo ter razširja nabor dokazil,
ki jih mora vsebovati vloga.

– Koordinatorji invalidskega varstva bodo po pregledu vloge imeli možnost, da lahko zavrnejo pravico do osebne asistence, če ugotovijo, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za priznanje pravice.

– V pritožbenem postopku bo lahko uporabniku pripadel drugačen (večji, enak ali manjši) obseg osebne asistence oziroma, tudi opcija, da do le-te ni upravičen.

– Novost je postopek ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence, kjer se preverja ustreznost obsega ur in vrst storitev osebne asistence po uradni dolžnosti in sicer najkasneje v roku petih let od datuma pridobitve pravice do osebne asistence. Vse uporabnike osebne asistence, ki so pravico do osebne asistence pridobili do začetka veljavnosti novele zakona, se bo ocenilo v roku treh let od uveljavitve zakona.

– S spremembo zakona bo koordinator invalidskega varstva lahko v primeru, da bo zaznal spremenjene potrebe uporabnika ali druge okoliščine, ki utemeljujejo ponovno
oceno, predčasno uvedel postopek ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence.

Uporabnik

Asistent