Koriščenje dopusta za osebne asistente

Poletje je pred vrati, nekateri odhajate in drugi že prihajate nazaj iz več kot zasluženega dopusta. V tem času so pogosta vprašanja glede izrabe letnega dopusta, še posebno pri specifičnih poklicih, kot je osebni asistent. Kdaj se dopust izrabi, kako v primeru, da gre uprabnik na dopust itd. 

V naslednjem članku bomo preverili kakšna so zakonska določila glede tega, kdaj in kako se izrablja letni dopust.


Odločba o letnem dopustu

Delodajalec je dolžen vsako leto do 31. marca v tekočem letu delavcu odmeriti dopust. Odmerjeno število dni dopusta pripada le, če je zaposleni pri delodajalcu zaposlen celo leto. V kolikor poda odpoved mu pripada sorazmerni del dopusta.

Izraba letnega dopusta

Podlago oz. osnovna pravila o tem, kako se izrablja letni dopust, določa ZDR-1. Konkretneje lahko izrabo dopusta opredeljuje kolektivna pogodba (za osebne asitente Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije).

V kolikor za delodajalca velja le ZDR-1, se dopust izrablja skladno z dogovorom, pri tem pa se upoštevajo:

  1. potrebe delovnega procesa pri delodajalcu (npr. odsotnost uporabnika)
  2. možnosti za počitek in rekreacijo delavca in
  3. družinske obveznosti delavca

Letni dopust se izrablja v delovni dneh. Če je delavec denimo 4 ure v bolniški, 4 ure pa dela, se pri izrabi dopusta šteje, da je izrabil dan letnega dopusta, ne le 4 ure. Delavec mora vsaj 2 tedna dopusta izrabiti v kosu. Delodajalec lahko od delavca zahteva,da izrabo teh dveh tednov planira v naprej (npr. v primeru odsotnosti uporabnika ali kolektivnega dopusta9.

Delavec lahko izrabi 1 dan dopusta na dan po svoji izbiri, lahko tudi drugače, če je tako dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi ali internimi akti, mora pa delodajalca obvestiti najmanj 1 dan pred izrabo. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic, če to ne ogroža delovnega procesa delodajalca.

Višina letnega dopusta

Višina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, osebnih okoliščin in narave dela.

– do 3 let 18 dni
– nad 3 do 7 let 19 dni
– nad 7 do 10 let 20 dni
– nad 10 do 15 let 21 dni
– nad 15 do 20 let 22 dni
– nad 20 do 25 let 23 dni
– nad 25 le 24 dni
  • Za zahtevnost del pripada delavcem na delovnem mestu osebni asistent  pripada 2 dni dopusta.
  • Delavcu se glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča:
– za vsakega otroka do 15. leta starosti za 1 dan
– pri kroničnih boleznih, ki zahtevajo vsakoletno neprekinjeno daljše zdravljenje v zdravstveni ustanovi (bolnišnica, zdravilišče ali druga ustanova, kjer poteka rehabilitacija) oziroma bolezni, ki zahteva neprekinjeno daljše zdravljenje za 1 dan
– delovnemu invalidu III. kategorije za 2 dni
– delovnemu invalidu II. Kategorije za 3 dni
– delavcu z najmanj 60% telesno okvaro za 5 dni
– delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo za 5 dni
  •  Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni.

Dnevi letnega dopusta so delovni dnevi. V dneve letnega dopusta se ne vštevajo tiste sobote, ki za delavca niso delovne (glede na pogodbo o zaposlitvi).

Če ima delavec delovni čas razporejen na 6 delovnih dni v tednu (vse sobote so delovne), se delavcu za vsakih 5 dni dopusta po kriterijih iz predhodnega člena, dopust poveča za 1 dan. V primeru, da sta delovni le dve soboti v mesecu, se delavcu za vsakih 10 dni dopusta po kriterijih iz predhodnega člena, dopust poveča za 1 dan. Ravno tako velja pri koriščenju dopusta. V prmeru vseh delovnih sobot se za en polni teden odsotnosti koristi 6 dni dopusta.

Pogosta vprašanja pri koriščenju letnega dopusta osebnega asistenta

 

Moram tudi jaz na dopust takrat ko gre uporabnik? Kaj pa čakanje na delo?

Delavec ima pravico, da si en delovni dan dopusta izbere sam, druge dni mu lahko glede na delovni proces, določi delodajalec. V kolikor ima delodajalec pri drugem uporabniku prosto delovno mesto ga lahko napoti k drugemu uporabniku, namesto na dopust. Pri tem je potrebna previdnost. Zakon o osebni asistenci namreč omejuje višino povračila prevoznih stroškov na 1/4 minimalne plače.

Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Ta instutit delodajalci izberejo v primeru reševanja zaposlitve namesto odpovedi iz poslovnega razloga. Odsotnost uporabnika ne pomeni ogroženosti delovnega mesta.

 

Zaposlil sem se oktobra, koliko dopusta mi pripada?

Če ste se zaposlili v začetku oktobra in izpolnili polni mesec dela vam pripada 3/12 dopusta, ravno tako regresa. Če v oktobru niste oddelali polni mesec vam pripada 2/12 dopusta, enako velja za regres.

 

Sem asistentka svoji hčerki. Če ne grem na dopust bom dobila plačano malico, tako ali tako ves čas skrbim za hčerko. Se lahko dopustu torej odpovem?

Pravico do letnega dopusta pridobi delavec z dnem sklenitve delovnega razmerja in se ji delavec ne more odpovedati.

 

Z delodajalcem sem sklenila pogodbo za 4 dni/teden, koliko dopusta mi pripada?

Delavcu pripadajo najmanj 4 polni tedni dopusta. V vašem primeru je to 16 dni. Dodatne dneve dopusta lahko prejmete zaradi delovne dobe ali osebnih okoliščin.

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent