Na kaj morate biti pozorni pri koriščenju osebne asistence

Osebne asistenca pripada uporabniku v določenem obsegu in pod določenimi pogoji. Uporabnik in njegova družina morata biti pozorna, da sledita vsem zahtevam, ki jih ureja Zakon o osebni asistenci (ZOA) za nemoteno koriščenje osebne asistence. V tem članku predstavljamo nekaj točk iz zakona, ki jih mora poznati vsaka družina, ki koristi osebno asistenco. Neupoštevanje katerekoli izmed točk lahko pripelje do zapletov.

Postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Pravico do osebne asistence se uveljavlja tako, da vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik najprej vloži vlogo za pridobitev pravice na center za socialno delo. Priložiti mora vsa potrebna dokazila, ki so navedena v 20. členu ZOA, vključno z zdravstveno dokumentacijo o vrsti in stopnji invalidnosti ter navedbo in razloge za potrebo po osebni asistenci. Pristojni center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence ter obseg in vrsto storitev osebne asistence. Slednje je določeno v mnenju, ki ga izdela komisija na podlagi osebnega razgovora z uporabnikom s pomočjo izpolnjevanja obrazca. Pri določanju števila ur osebne asistence komisija stremi k temu, da bi imel uporabnik enake možnosti za udejstvovanje v življenjskih aktivnostih kot ostali državljani.

Osebna asistenca se lahko začne koristiti šele po izteku roka za pritožbo po pridobitvi odločbe. Uporabnik se lahko pravici do pritožbe tudi odpove.

Poročanje dela osebne asistence

Delo osebnega asistenta enkrat letno oziroma po potrebi preverja koordinator. Uporabnik pa je dolžan koordinatorja obvestiti o vsakršni spremembi, ki bi lahko vplivala na upravičenost koriščenja osebne asistence.

Ocena upravičenosti do osebne asistence in ponovna ocena

Pravica do osebne asistence ni trajna pravica, temveč se upravičenost ocenjuje ob vsaki spremembi pogojev, ki bi lahko vplivali na upravičenost do osebne asistence. Upravičenost do osebne asistence se v tem primeru ponovno preverja. Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence se v vsakem primeru izvede najpozneje v petih letih od dneva pridobitve pravice do osebne asistence. V postopku ponovne ocene se preverja ustreznost števila ur in vrst storitev osebne asistence. Ponovna ocena poteka v skladu s postopkom, ki je vnaprej določen. Z odločbo o ponovni oceni pravice do osebne asistence se lahko uporabniku prizna večji, manjši ali enak obseg ur in drugačna vrsta storitev. Lahko se zgodi tudi, da uporabnik do osebne asistence ni več upravičen. Odločba začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po izdani odločbi.

Usposabljanje uporabnikov

Uporabnik in zakoniti zastopnik uporabnika (če ga ima) sta dolžna najkasneje v dveh mesecih od začetka koriščenja osebne asistence opraviti usposabljanje v skladu z 19. členom ZOA. Prijavite se lahko TUKAJ. Vsebina programa pokriva naslednja področja: pravice invalidov, pomen osebne asistence, odnos in komunikacijo med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, prav tako pa tudi področje varstva, zdravja na delovnem mestu in etična načela v socialnem varstvu. Po uspešno zaključenem usposabljanju uporabnik in zakoniti zastopnik prejmeta potrdilo. Če uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik zavrneta usposabljanje, lahko izvajalec osebne asistence zavrne izvajanje osebne asistence pri tem uporabniku.

Usposabljanje koordinatorjev in članov komisije

Nista pa uporabnik in njegov zakoniti zastopnik edina, ki morata opraviti usposabljanja. Tudi koordinatorji in člani komisije morajo biti ustrezni usposobljeni za opravljanje svojega dela in sicer morajo opraviti usposabljanje še preden prvič pričnejo z izvajanjem nalog v povezavi z osebno asistenco. Usposabljanje organizira Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, usposabljanje članov komisije pa organizira inštitut. Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo, ki ga izda izvajalec usposabljanja. Vsi udeleženci se morajo vsako leto vsaj en dan v letu dodatno usposabljati za nadaljevanje opravljanja svojega dela.

Pomembno je razumeti celoten postopek

Še pred koriščenjem osebne asistence je pomembno razumeti celoten postopek koriščenja upravičenosti do osebne asistence. Preberite si celoten ZOA, še preden oddate prvo vlogo. Pomembno je, da ste seznanjeni tako s svojimi pravicami kot tudi dolžnostmi. Le tako lahko zagotovite, da bo koriščenje osebne asistence potekalo gladko in brez zapletov ter da boste svojo pravico izkoristili v celoti.

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent