Pridobitev pravice do OA

1 Oddaja vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojni center za socialno delo
Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence prenesete TUKAJ
vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence vlagatelj, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči podpiše izjavo, da se zavezuje, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.
Vlagatelj ob vložitvi vloge predloži pisno izjavo o svoji vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o upravičenosti do storitve pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo, saj se v tem primeru pri vključitvi v storitve, v izvedbenem načrtu osebne asistence zmanjša število ur osebne asistence za število ur vključenosti v te storitve.
Vlogo prosilec odda na pristojnem centru za socialno delo.
2 Izvedba postopka za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence
Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki izdela mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence. Komisija prosilca obišče na domu in skozi pogovor pridobi potrebne informacije za določitev števila ur. Ocenjevalni obrazec je dostopen TUKAJ
3. Komisija na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim izda usklajeno mnenje
Mnenje pošlje centru za socialno delo v petih dneh od opravljenega osebnega razgovora. Center za socialno delo pošlje kopijo mnenja v vednost vlagatelju.
4. Center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence
Vrednotnica za osebno asistenco je priloga odločbe o pravici do osebne asistence.
5. Prejeto vrednotnico uporabnik osebne asistence preda izvajalcu

Uporabnik skupaj z izvajalcem sklene dogovor o izvajanju osebne asistence, sestavi izvedbeni načrt in organizira usposabljanje za asistente in uporabnika.

Po pridobitvi odločbe o osebni asistenci s strani CSDja, nas pokličite in uredili bomo vse potrebno za vaše neovirano življene.

070/655-455  STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE

Ga. Klavdija Kokot