Plača osebnega asistenta

Delo osebnega asistenta je lahko zelo razgibano. To je odvisno predvsem od potreb uporabnika in njegove pravice do osebne asistence (število ur in storitev). Plačilo storitev osebne asistence se financira iz državnega proračuna, zato so pogoji in ostali dejavniki, ki vplivajo na višino izplačanega zneska določeni s Pravilnikom o osebni asistenci, Zakonom o osebni asistenci, Zakonom o delovnih razmerjih ter s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. 

Višina plače osebnega asistenta

Osnovna plača redno zaposlenega osebnega asistenta pri zaposlitvi za polni 40-urni delovni čas na teden se izplačuje v višini 25. plačnega razreda plačne lestvice, ki velja za javni sektor, oziroma v višini zakonsko določene minimalne plače v kolikor je ta višja od 25. plačnega razreda. Če gre za zaposlitev za manj kot 40 ur na teden, se osnovna plača sorazmerno zniža. Osebnemu asistentu, ki je neprekinjeno zaposlen kot osebni asistent tri leta ali več, se lahko določi osnovna plača v višini 26. plačnega razreda. K stroškom osnovne plače spadajo tudi stroški nadomestil plače (letni dopust, praznik, boleznine). 

Stroški, povezani z delom osebnih asistentov – dodatki 

 1. člen Pravilnika o osebni asistenci določa kateri stroški, povezani z izvajanjem osebne asistence, so upravičeni stroški dela zaposlenih osebnih asistentov. Ti stroški se obračunavajo kot dodatki k plači osebnega asistenta. Osebnemu asistentu pripadajo naslednji dodatki, ki se obračunavajo glede na osnovno plačo oziroma urno postavko osnovne plače in se izplačajo samo za dejansko opravljene ure:
 • dodatek za delovno dobo v višini največ 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
 • dodatek za nočno delo v višini največ 50 % urne postavke; za nočno delo se šteje tisto delo, ki se opravlja med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj;
 • dodatek za delo v nedeljo v višini največ 100 % urne postavke;
 • dodatek za delo na praznike (dela prosti dnevi v skladu z zakonom) v višini največ 130 % urne postavke;
 • dodatek za nadurno delo v višini največ 30 % urne postavke – dovoljeno nadurno delo se določa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja;
 • dodatek za izmensko delo v popoldanskem (od 18. do 22. ure) in nočnem času (od 22. do 6. ure) oziroma za redno delo v popoldanskem času (od 14. do 22. ure) v višini največ 10 % urne postavke;
 • dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini največ 15 % od urne postavke, če prekinitev delovnega časa traja od ene do dve uri, ali največ 20 % od urne postavke, če prekinitev delovnega časa traja več kot dve uri;
 • dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti v višini največ 15 % urne postavke (v primeru, da delajo z uporabnikom ki potrebuje zahtevnejše storitve osebne asistence – določeno v 8. točki 28. člena Pravilnika o osebni asistenci)
 • regres za letni dopust v višini minimalne plače
 • jubilejna nagrada za delovno dobo
 • odpravnine v skladu z zakonom o delovnih razmerjih

Izvajalec ima prosto izbiro pri določanju višine dodatka za nadeljsko delo, popoldansko delo, nočno delo itd… Le navzgor je omejen z zakonom in ni malo izvajalcev, ki asistentom izplačujejo dodatke, ki so nižji od zgornje dovoljene meje. Naši osebni asistenti prejmejo najvišjo možno višino dodatkov, ki jo še dovoljuje pravilnik o osebni asistenci.

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo

Višina povračila stroškov prehrane med delom je enaka kot za javne uslužbence in jo določa ministrstvo, pristojno za javno upravo. Od 1. JULIJA 2023 dalje znaša ta znesek 6,91 € na dan. 

Stroški prevoza se povrnejo v kolikor je najkrajša varna pot od naslova, s katerega se osebni asistent vozi na delo, do naslova, kjer opravlja delo, znaša več kot dva kilometra . Za povračilo stroškov se prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov). Podatke o ceni bencina na osrednjem spletnem portalu državne uprave mesečno objavlja ministrstvo, pristojno za javno upravo. Mesečni znesek povračila stroškov prevoza lahko znaša največ četrtino zneska minimalne plače. 

Osebni asistenti kot samostojni podjetniki

Storitve osebne asistence lahko opravljajo tudi samostojni podjetniki. V tem primeru se z njimi sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. Plačilo za opravljene storitve osebne asistence je prav tako določeno s Pravilnikom o osebni asistenci in znaša največ 10,90 eurov bruto (znesek vključuje vse dajatve), sp-ji so za storitev izvajanja osebne asistentce oproščeni DDV. Samostojni podjetnik izvajalcu osebne asistence izda račun za opravljeno število ur. 10,90€/uro je najvišje možno plačilo, nekateri izvajalci plačajo tudi manj.

V našem Združenju za osebno asistenco samostojnim podjetnikom plačamo 10,90€/uro in jim v primeru normirnega s.p-ja pomagamo pri izdaji računov in letnem poročilu FURSU – BREZPLAČNO. Osebni asistenti, ki delajo pri nas preko s.p-ja nimajo nobenih skrbi.

Zanimive povezave: 

So osebni asistenti, ki delajo preko sp oproščeni ddv?

 

Nadomeščanje – podjemna pogodba, študenti, upokojenci

Upravičeni stroški nadomeščanja redno zaposlenih asistentov izhajajo iz plačil na podlagi podjemne pogodbe, študentskega dela in začasnega ali občasnega dela upokojencev. Urna postavka za opravljene storitve v času nadomeščanja znaša največ 10,90 eurov bruto (znesek vključuje vse dajatve). Posamezni asistent, ki začasno nadomešča redno zaposlene, ne sme opraviti več kot 720 ur v koledarskem letu.

 

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent