Postopek pritožbe nad negativno odločbo o osebni asistenci

Postopek za pridobitev pravice do osebne asistence – od oddaje vloge do prejete odločbe – lahko traja kar nekaj časa. Potrebno je pridobivanje zdravstvene dokumentacije in raznih dokazil, izpolnjevanje popolne vloge in čakanje na odgovor centra za socialno delo ter Inštituta RS za socialno varstvo. Toda kljub dolgotrajnemu in zahtevnemu postopku se lahko zgodi, da na koncu prejmete negativno odločbo. Je to konec? Boste ostali brez pravice do osebne asistence, čeprav jo potrebujete? Ni nujno.

Preverite predloženo dokumentacijo

Postopek pridobitve pravice do osebne asistence poteka v več korakih in obstaja več različnih scenarijev zavrnitve pravice. V prvem koraku se odda vlogo na pristojni center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) . Potrebno je zagotoviti, da je vloga popolna, saj se s pozivi za dopolnitev vloge izgublja dragocen čas. Celoten postopek je naveden v Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 31/18 in 172/21) ter v Pravilniku o osebni asistenci, kjer je tudi naveden seznam potrebne dokumentacije. Na podlagi predložene dokumentacije lahko CSD vašo vlogo zavrne, v kolikor smatra, da ne izpolnjujete pogojev za pridobitev pravice do osebne asistence. Zato preverite, da niste spregledali in  izpustili kakšnega dokumenta in dokazila. 

Postopek v primeru zavrnjene vloge

V primeru, da CSD vlogo zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki jih ugotovi iz priložene dokumentacije, z odločbo zavrne – izda negativno odločbo, lahko zoper to odločbo podate pritožbo v roku 15 dni od prejema odločbe. Pritožbo se naslovi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vloži pa se jo lahko pisno neposredno, pošlje po navadni ali elektronski pošti ali poda ustno na zapisnik pri centru za socialno delo, ki je odločbo izdal.

Ob vložitvi pritožbe lahko priložite še dodatno dokumentacijo, ki ste jo ob vložitvi vloge morebiti izpustili ali pa ste jo pridobili naknadno. Ministrstvo je pritožbeni organ druge stopnje in po prejeti pritožbi vašo vlogo vrne v ponovno obravnavo na pristojni CSD (organ prve stopnje) z dodano dokumentacijo. Nova dejstva in/ali dokaze, ki jih boste navedli v pritožbi, organ upošteva le, če so obstajali tudi v času odločanja, pa jih niste predstavili iz upravičenih razlogov. Po prejeti odločbi torej preudarno preverite obrazložitev odločbe, kjer so navedeni razlogi za zavrnitev in materialni predpisi na katere se opira odločba ter pouk o pravnem sredstvu, kjer je opisan postopek za vložitev pritožbe.

Pritožbeni razlogi

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (237. člen) se lahko na izdano odločbo pritožimo v kolikor ugotovimo, da je bil pri izdaji odločbe materialni predpis (zakon ali kateri drugi pravni akt) napačno uporabljen ali pa sploh ni bil uporabljen. Če je bilo dejansko stanje nepopolno ali napačno ugotovljeno ali če so bile podane bistvene kršitve pravil postopka.

Pritožba se ponovno obravnava pri organu prve stopnje (center za socialno delo), če je podana pritožba zaradi nepopolnega postopka. V tem primeru CSD dopolni postopek in izda novo odločbo. Če organ prve stopnje (center) ugotovi, da v nobenem primeru ne bi odločil drugače, odstopi pritožbo z vso potrebno dokumentacijo v reševanje ministrstvu kot pritožbenemu organu v roku 15 dni od prejema pritožbe. Rok za odločbo o pritožbi je 2 meseca od prejema popolne pritožbe. 

Vsebina pritožbe

Vsaka pritožba mora vsebovati:

  1. ime, priimek in davčno številko zavezanca, ki vlaga pritožbo,
  2. naziv organa, na katerega se nanaša pritožba,
  3. ime, številka in datum uradnega dokumenta (odločbe) zoper katero se vlaga pritožba,
  4. navedba pritožbenih razlogov (kratek opis, zoper kaj se pritožujete),
  5. datum in podpis vlagatelja pritožbe.

 

Ko je izdana negativna odločba po mnenju komisije

Kadar CSD po pregledu popolne vloge in priložene dokumentacije ugotovi, da izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do osebne asistence, imenuje dvočlansko strokovno komisijo Inštituta RS za socialno varstvo. Komisija je izvedenski organ, ki izdela mnenje o obsegu ur in vsebini oziroma vrsti storitev osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vložnikom in/ali njegovim zakonitim zastopnikom na domu vložnika – uporabnika. CSD na podlagi mnenja komisije izda odločbo, ki je lahko pozitivna (pravica do osebne asistence se prizna) ali negativna (pravica se ne prizna). Lahko se zgodi, da izda odločbo s premajhnim obsegom števila ur kot jih vi potrebujete. V vsakem primeru, kadar se z odločbo ne strinjate, lahko podate pritožbo po postopku, ki je naveden v pouku o pravnem sredstvu na izdani odločbi.

Postopek je enak kot v primeru, ko vam CSD zavrne vlogo za neizpolnjevanje pogojev, ki je opisan v zgornjem odstavku. Pritožbo je potrebno vložiti v 15 dneh od prejema pri centru za socialno delo, ki je odločbo izdal. Pri odločanju o pritožbi organ druge stopnje (ministrstvo) lahko v skladu s 5. odstavkom 20. člena Zakona o osebni asistenci pridobi novo izvedensko mnenje komisije, odloči in izda odločbo.

Zamudil sem 15 dnevni rok za pritožbo

Invalidni osebi se lahko zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in številnih oviranosti hitro zgodi, da zamudi pritožbeni rok. S pretekom pritožbenega roka, odločba, ki jo izda organ prve stopnje torej CSD, postane dokončna in izvršljiva. V kolikor ste iz opravičenih razlogov zamudili rok za pritožbo lahko, podate predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v 8 dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, pri organu, kjer bi bilo potrebno vložiti pritožbo. 

V primeru dokončnosti in izvršljivosti odločbe pa so na voljo tudi druga izredna pravna sredstva. Najpogostejše izredno pravno sredstvo je obnova postopka. Obstaja več obnovitvenih razlogov, ki so navedeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (260. člen). V našem primeru so to novo ugotovljena dejstva in dokazi, ki so obstajali že v času prvotnega postopka, pa še niso bili znani. Predlog za obnovo postopka lahko predlaga stranka v roku enega meseca od novo ugotovljenih dejstev/dokazov in tri leta od pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe.

Za konec

Pravni in upravni postopki so lahko dolgotrajni in zaradi vseh birokratskih ovir zahtevajo ogromno časa in energije. Toda zaradi tega se ne smemo odpovedati našim pravicam. Pravica do osebne asistence in do pomoči osebnega asistenta lahko bistveno vpliva na kvaliteto življenja invalidne osebe pa četudi jo pridobi nekoliko kasneje.

Morda vas zanima tudi:

  1. Na kaj morate biti pozorni pri koriščenju osebne asistence
  2. Pregled ugodnosti za invalide
  3. Pomembne pravice invalidov, ki jih morate poznati (2. del)

 

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent