Pregled ugodnosti za invalide

Invalidom so zagotovljene nekatere ugodnosti in oprostitve. V nadaljevanju vam jih podrobneje predstavljamo.


Oprostitev letnih dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik. Za mladoletne osebe iz tega člena oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na njeno ime ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve.

Vlogo prenesite TUKAJ. 

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvah vozila

Invalidom, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd., je na voljo več možnosti za enakopravno vključevanje.

Pripomoček / prilagoditev se (so)financira praviloma v višini 85% vrednosti, ki so določene v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.

Skupaj z odločbo prejme upravičenec tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. Upravičenec lahko nabavi pripomoček oziroma uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli dobavitelju / izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa mora, da unovči vrednotnico v roku 1 leta potem, ko jo je prejel.

Več informacij si preberite TUKAJ. 

Oprostitev plačila RTV prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

  • socialno ogroženi;
  • invalidi, s 100% telesno okvaro;
  • invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč;
  • osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je TRAJNA.

Vlogo za oprostitev prenesite TUKAJ. 

Parkirna karta za invalide

Upravičenci so:

  • Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro
  • oseba z multiplo sklerozo,
  • oseba z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro,
  • težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
  • oseba, ki ima najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
  • mladoletna oseba, ki je težko telesno in ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju.

Vlogo pridobite tako, da Izpolnite VLOGO ZA (izdajo, vpis sprememb, nadomestitev) PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE , vlogi priložite odločbo o invalidnosti oziroma potrdilo izbranega zdravnika in dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm. Vse skupaj odnesite na Upravno enoto – oddelek za promet, kjer vam bodo izdali parkirno karto, ki ima neomejeno veljavnost.

Oprostitev plačila turistične takse

18. člen “Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)” določa, da so v Sloveniji plačila turistične takse in posledično promocijske takse, oproščeni zavarovanci, pri katerih je ugotovljena invalidnost, oz. telesna okvara. Za oprostitev je potrebno predložiti fotokopijo potrdila o ugotavljanju invalidnosti, oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije.

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Kartica je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti.

Več informacij o kartici in vlogo si lahko prenesete TUKAJ. 

Brezplačni prevozi v medkrajevnem prometu

Brezplačna vozovnica javnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter v mestnem prometu v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novemu mestu, Jesenicah, Celju in Krškem.

Do brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki. Vozovnica ni prenosljiva.

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent